ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG (“TOCS”)

BẰNG CÁCH NHẤP VÀO NÚT “I ACCEPT” (TÔI CHẤP NHẬN) DƯỚI ĐÂY, BẠN ĐỒNG Ý RẰNG TOCS NÀY SẼ RÀNG BUỘC BẠN VỀ MẶT PHÁP LÝ.

NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý HOẶC KHÔNG THỂ TUÂN THỦ TOCS NÀY, BẠN KHÔNG THỂ TẢI XUỐNG HOẶC PHẢI DỪNG SỬ DỤNG PHẦN MỀM NÀY.

 1. CHÚNG TÔI LÀ AI VÀ MỤC ĐÍCH CỦA THỎA THUẬN NÀY
  1. Chúng tôi, Shire Plc., (sau đây được gọi là: “Shire”, “của chúng tôi” hoặc “chúng tôi”) đã phát triển phần mềm ứng dụng di động cho phép bệnh nhân mắc bệnh máu khó đông theo dõi các lần tiêm truyền thuốc; biến cố xuất huyết, kể cả tỷ lệ xuất huyết trung bình (ABR); lịch tiêm truyền và phác đồ điều trị liên quan đến tình trạng này và chia sẻ dữ liệu này với bạn, chuyên gia chăm sóc sức khỏe (HCP) hoặc trung tâm điều trị y tế (HTC) của bệnh nhân, nếu bệnh nhân lựa chọn chia sẻ dữ liệu qua cổng thông tin trang web trực tuyến.
  2. Nếu bạn đồng ý với TOCS này, bằng cách nhấp vào nút “I ACCEPT” (TÔI CHẤP NHẬN), bạn sẽ được cấp miễn phí một giấy phép có thời hạn, không độc quyền và trên phạm vi toàn cầu, để sử dụng miễn phí cổng thông tin trang web trực tuyến Zero Bleeds của chúng tôi [https://zerobleeds.com.vn] (hoặc tương đương tại khu vực của bạn) (Phần mềm) được lưu trữ và vận hành bởi ENSO Studios Pty Ltd (ENSO), hoặc bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ nào khác được nêu trên Phần mềm.
  3. TOCS này quy định các điều kiện pháp lý áp dụng mà bạn phải đồng ý khi sử dụng Phần mềm.

 2. TẠO TÀI KHOẢN
  1. Vai trò của chúng tôi là mời và quản lý các HTC tại các quốc gia sử dụng Phần mềm. Chúng tôi không có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bệnh nhân, nhưng có toàn quyền quản trị Phần mềm. Dữ liệu cá nhân của bệnh nhân sẽ được lưu trữ trong nền tảng phần mềm Amazon Web Services trực tuyến.
  2. HTC sẽ nhận được quyền truy cập Phần mềm khi nhận được lời mời của chúng tôi cho một tài khoản người dùng đơn lẻ. Vai trò của HTC là điều phối và quản lý các HCP và bệnh nhân đăng ký sử dụng Phần mềm.
  3. HCP sẽ nhận được quyền truy cập Phần mềm khi nhận được lời mời từ HTC. Vai trò của HCP là giám sát dữ liệu cá nhân của mình được ghi nhận trong Phần mềm để cung cấp thông tin y tế chi tiết.
  4. Chỉ có bạn, HCP hoặc HTC mới có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bệnh nhân được gửi qua Phần mềm, nếu bệnh nhân lựa chọn chia sẻ dữ liệu. Bạn, với vai trò là HCP hoặc HTC, có nghĩa vụ duy trì sự bảo mật và an toàn cho dữ liệu cá nhân của bệnh nhân, và phải tuân thủ các tùy chọn chia sẻ dữ liệu của bệnh nhân, cũng như sử dụng dữ liệu phù hợp với luật và các quy tắc ứng xử hiện hành.

 3. DỮ LIỆU VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA BẠN
  1. Nếu bạn là HCP, Shire cấp cho bạn quyền truy cập Phần mềm với vai trò là người dùng liên kết với HTC. Việc xử lý dữ liệu cần thiết để cung cấp dịch vụ này (tức là tạo và quản lý tài khoản người dùng; xem dữ liệu bệnh nhân; giám sát và quản lý việc sử dụng Phần mềm) sẽ do Shire thực hiện thay mặt cho bạn (đối với thông tin cá nhân của người dùng) và bệnh nhân (đối với thông tin bệnh nhân) và phù hợp với Thông báo về Thông báo về quyền riêng tư của Zero Bleeds. Thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi cũng sẽ quy định cách thức chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu kỹ thuật từ thiết bị mà bạn và bệnh nhân sử dụng Phần mềm.
  2. Shire đã thực hiện các biện pháp mà Shire tin tưởng là thích hợp hoặc được chấp nhận chung để đảm bảo sự an toàn và bảo mật của thông tin do bạn hoặc bệnh nhân cung cấp trên Phần mềm. Xin lưu ý rằng việc truyền dữ liệu qua trang web hoặc internet không tuyệt đối riêng tư hay bảo mật, người khác có thể đọc hoặc can thiệp được các tin nhắn hoặc thông tin mà bạn gửi qua Phần mềm, ngay cả khi có thông báo đặc biệt rằng quá trình truyền đã được mã hóa.
  3. Bạn, với tư cách là người dùng Phần mềm, chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật cho ID người dùng và mật khẩu của mình. Bạn cũng phải chịu trách nhiệm cho mọi trường hợp sử dụng ID người dùng và mật khẩu của mình, cho dù bạn có ủy quyền hay không.

 4. HỖ TRỢ PHẦN MỀM
  1. Hướng dẫn sử dụng và Hỗ trợ kỹ thuật - Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc sử dụng Phần mềm, hoặc nếu bạn gặp sự cố kỹ thuật khi sử dụng Phần mềm, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng ở đây để tìm thông tin liên hệ tại địa phương để được hỗ trợ kỹ thuật trong khu vực của bạn.
  2. Cách thức chúng tôi giao tiếp với bạn - Nếu chúng tôi phải liên hệ với bạn, chúng tôi sẽ liên hệ qua email, bằng cách sử dụng thông tin liên hệ mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi.

 5. NGHĨA VỤ CỦA BẠN KHI TẢI XUỐNG PHẦN MỀM
  1. Nếu bạn tải xuống hoặc truy cập Phần mềm thông qua bất kỳ thiết bị nào không phải của bạn, bạn phải được sự cho phép của chủ sở hữu thiết bị. Bạn phải chịu trách nhiệm tuân thủ TOCS này, cho dù bạn có sở hữu thiết bị hay không.
  2. Chúng tôi cung cấp cho cá nhân bạn quyền sử dụng Phần mềm. Bạn không được phép chuyển nhượng Phần mềm cho người khác, dù trao đổi bằng tiền, hiện vật khác hay miễn phí. Nếu bạn bán thiết bị có cài đặt Phần mềm, bạn phải xóa Phần mềm khỏi thiết bị.

 6. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

  Tất cả quyền sở hữu trí tuệ trong Phần mềm trên toàn thế giới đều thuộc sở hữu của chúng tôi và các quyền trong Phần mềm được cấp phép (không được bán) cho bạn. Bạn không có bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào trong hoặc liên quan đến Phần mềm, ngoại trừ quyền sử dụng Phần mềm phù hợp với TOCS này.


 7. GIỚI HẠN SỬ DỤNG PHẦN MỀM
  1. Giấy phép chúng tôi cấp cho bạn để sử dụng Phần mềm như được quy định trong TOCS này dựa trên điều kiện là bạn phải tuân thủ tất cả luật và quy tắc ứng xử chi phối việc sử dụng Phần mềm áp dụng tại quốc gia của bạn và bạn không được phép:
   1. sao chép, cho thuê, cấp phép phụ, thuê, cung cấp hoặc chuẩn bị ở bất kỳ định dạng nào, dù toàn bộ hay một phần Phần mềm cho bất kỳ người nào. Tuy nhiên, bạn có thể in và tải xuống bản sao tài liệu từ Phần mềm để tham khảo cá nhân, làm tài liệu tham khảo cho HCP, HTC hoặc cho bệnh nhân của bạn;
   2. dịch thuật, hợp nhất, điều chỉnh, biến đổi, thay đổi hoặc sửa đổi toàn bộ hoặc một phần Phần mềm, hoặc cho phép kết hợp hay tích hợp Phần mềm hoặc bất kỳ phần nào trong đó vào các chương trình khác, trừ khi điều này là cần thiết để sử dụng Phần mềm trên thiết bị như được cho phép trong TOCS này;
   3. tháo rời, dịch ngược, đảo ngược kỹ thuật hoặc tạo ra sản phẩm phái sinh dựa trên toàn bộ hoặc một phần bất kỳ của Phần mềm;
   4. sử dụng Phần mềm một cách bất hợp pháp để phục vụ cho mục đích bất hợp pháp, hoặc theo cách thức không phù hợp với TOCS này, hoặc có hành vi gian lận hay phá hoại, ví dụ xâm nhập hoặc chèn mã độc, như vi-rút hoặc dữ liệu có hại, vào Phần mềm hoặc hệ điều hành bất kỳ; và
   5. vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc của bất kỳ bên thứ ba nào khi bạn sử dụng Phần mềm (đến phạm vi trường hợp sử dụng đó không được TOCS này cho phép).

 8. TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI CỦA BẠN
  1. Nếu chúng tôi không tuân thủ TOCS này, chúng tôi phải chịu trách nhiệm trước bạn đối với các tổn thất và thiệt hại có thể dự báo trước do chúng tôi gây ra - Tổn thất hoặc thiệt hại có thể dự báo trước nếu chúng rõ ràng sẽ xảy ra, hoặc nếu tại thời điểm bạn chấp nhận TOCS này, cả chúng tôi và bạn đều biết rằng chúng có thể xảy ra.
  2. Chúng tôi không loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm của mình với bạn theo bất kỳ cách nào, nếu điều đó trái pháp luật - Điều này bao gồm trách nhiệm đối với trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân do sự bất cẩn của chúng tôi hoặc nhân viên, đại lý hay nhà thầu phụ của chúng tôi, hoặc đối với trường hợp gian lận hoặc xuyên tạc.
  3. Khi chúng tôi chịu trách nhiệm đối với thiệt hại về tài sản của bạn - Nếu nội dung kỹ thuật số do chúng tôi cung cấp bị lỗi và làm hỏng thiết bị hoặc nội dung kỹ thuật số của bạn, chúng tôi sẽ khắc phục thiệt hại hoặc bồi thường cho bạn, nhưng chỉ trong phạm vi tối thiểu được quy định bởi luật hiện hành ở quốc gia của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại mà bạn có thể phòng tránh bằng cách thực hiện theo lời khuyên của chúng tôi để tải xuống và sử dụng bản cập nhật Phần mềm được cung cấp miễn phí, hoặc đối với những thiệt hại do bạn gây ra, bao gồm không tuân thủ chính xác hướng dẫn cài đặt hoặc không thực hiện các yêu cầu hệ thống tối thiểu mà chúng tôi tư vấn.
  4. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với những tổn thất trong kinh doanh - Bạn chỉ có thể sử dụng Phần mềm cho các mục đích giới hạn được quy định trong TOCS này, thay vì các mục đích thương mại, kinh doanh hoặc bán lại khác. Do đó, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với trường hợp mất lợi nhuận, tổn thất kinh doanh, gián đoạn kinh doanh hoặc mất cơ hội kinh doanh.
  5. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào do Phần mềm cung cấp - Mặc dù chúng tôi đã có nỗ lực hợp lý để cập nhật thông tin do Phần mềm cung cấp, chúng tôi không đưa ra bất kỳ tuyên bố, bảo đảm hoặc cam kết nào, dù thể hiện hay ngụ ý, rằng thông tin đó chính xác, đầy đủ hoặc cập nhật.

 9. KHI NÀO CHÚNG TÔI CÓ THỂ KẾT THÚC QUYỀN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CỦA BẠN
  1. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào rằng chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp, hỗ trợ và/hoặc cập nhật Phần mềm vô thời hạn. Nếu chúng tôi quyết định tạm dừng cung cấp, hỗ trợ và/hoặc cập nhật Phần mềm, chúng tôi sẽ gửi cho bạn thông báo phù hợp trong các trường hợp này. Điều này sẽ chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Phần mềm.
  2. Chúng tôi cũng có thể chấm dứt quyền sử dụng Phần mềm bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với bạn, nếu bạn đã vi phạm nghiêm trọng TOCS này. Nếu bạn có thể khắc phục các sai phạm của mình, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn cơ hội hợp lý để khắc phục. Nếu chúng tôi kết thúc quyền sử dụng Phần mềm của bạn:
   1. Bạn phải dừng sử dụng Phần mềm.
   2. Bạn phải xóa hoặc loại bỏ Phần mềm khỏi tất cả các thiết bị của mình, cũng như lập tức hủy mọi bản sao hiện có của Phần mềm và xác nhận với chúng tôi rằng bạn đã thực hiện yêu cầu này.
   3. Bạn có thể truy cập thiết bị từ xa và xóa Phần mềm khỏi thiết bị.
   4. Chúng tôi có thể xóa vĩnh viễn các dữ liệu cá nhân của bạn hoặc của bệnh nhân được lưu trữ trên Phần mềm.

 10. CHUYỂN NHƯỢNG THỎA THUẬN NÀY
  1. Chúng tôi có thể chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của mình theo TOCS này cho tổ chức khác. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn thông báo bằng văn bản nếu trường hợp này xảy ra và đảm bảo rằng việc chuyển nhượng này sẽ không ảnh hưởng đến các quyền của bạn theo hợp đồng.
  2. Bạn chỉ có thể chuyển nhượng quyền hoặc nghĩa vụ của mình theo TOCS này cho người khác nếu được chúng tôi đồng ý bằng văn bản.

 11. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC
  1. Thỏa thuận này không cung cấp bất kỳ quyền nào cho bên thứ ba để thực thi bất kỳ điều khoản nào trong thỏa thuận này.
  2. Mỗi đoạn trong TOCS này hoạt động độc lập với nhau. Nếu tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền quyết định rằng bất kỳ phần nào của TOCS bất hợp pháp, các đoạn còn lại sẽ giữ nguyên hiệu lực và khả năng thực thi.
  3. Ngay cả khi chúng tôi trì hoãn thực thi hợp đồng này, chúng tôi vẫn có thể thực thi hợp đồng này về sau. Nếu chúng tôi không yêu cầu bạn thực hiện ngay bất kỳ quy định nào theo TOCS này, hoặc nếu chúng tôi trì hoãn việc thực hiện các biện pháp trừng phạt bạn do vi phạm hợp đồng này, điều đó không có nghĩa là bạn không phải thực hiện các nghĩa vụ đó và không cản trở chúng tôi thực hiện các biện pháp trừng phạt bạn trong tương lai.

 12. LUẬT ÁP DỤNG VÀ TRANH CHẤP
  1. TOCS này và bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến TOCS sẽ được chi phối bởi luật áp dụng tại quốc gia của bạn.
  2. Nếu xảy ra tranh chấp giữa chúng tôi và bạn liên quan đến TOCS này hoặc Phần mềm, thì chúng tôi và bạn được tự do sử dụng mọi biện pháp hợp lý để đạt đến thỏa thuận chung cho tranh chấp đó. Tuy nhiên, đến phạm vi được luật hiện hành cho phép, mọi tranh chấp chính thức sẽ được phân xử tại Singapore.

 13. CẬP NHẬT VÀ THAY ĐỔI ĐỐI VỚI PHẦN MỀM
  1. Chúng tôi có thể tự động cập nhật Phần mềm theo thời gian để cải thiện hiệu suất, thay đổi chức năng, phản ánh những thay đổi đối với hệ điều hành hoặc xử lý các vấn đề về bảo mật. Ngoài ra, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cập nhật Phần mềm vì những lý do này. Tuy nhiên, chúng tôi không có nghĩa vụ pháp lý phải cập nhật Phần mềm.
  2. Nếu bạn chọn không cài đặt các bản cập nhật hoặc nếu bạn từ chối cập nhật tự động, bạn có thể không tiếp tục sử dụng Phần mềm được.

 14. THAY ĐỔI ĐỐI VỚI TOCS NÀY
  1. Chúng tôi có thể cần thay đổi TOCS này để phản ánh những thay đổi về luật pháp hoặc các biện pháp thực hành tốt nhất, hoặc khi giới thiệu thêm các tính năng bổ sung.
  2. Chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn các thay đổi bằng cách gửi email nêu chi tiết về thay đổi hoặc thông báo về thay đổi qua cửa sổ thông tin bật lên khi bạn khởi động Phần mềm lần kế tiếp.
  3. Nếu bạn không chấp nhận thay đổi được thông báo, bạn sẽ không được phép tiếp tục sử dụng Phần mềm.

© Takeda Pharmaceutical Company Limited 2024
Zero Bleeds Vietnam (en-US)
Terms of Use | Privacy Policy | Support